Cenník

Cenník služieb CZD Kanaán platný od 1. 4. 2019

Výška úhrady za poskytovanie služieb v CZD Kanaán platná pre klientov nastupujúcich do CZD Kanaán po 1.4.2019.
Cenník si môžete otvoriť alebo stiahnuť ako PDF v časti Na stiahnutie

Odborné činnosti Platba
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
(z príspevku MPSVaR)

 

475,50 €/mesiac
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia v rozsahu podľa §16 zákona
o sociálnych službách
prijímateľ úhradu za odborné
činnosti neplatí
Oblužné činnosti Platba za deň Platba za mesiac
Stravovanie    
Raňajky 1,00 €    30,40 €
Obed 2,70 €    82,10 €
Olovrant 0,30 €     9,10 €
Večera 1,20 €  36,50 €
Spolu 4,80 € 149,00 €
Ubytovanie    
2-lôžková izba č. 5, 9,11 a 12 (16-20 m2) 7,25 € 220,00 €
2-lôžková izba č. 2,3,4,6 a 10 (nad 20 m2) 8,20 € 250,00 €
1-lôžková izba (min. 10 m2) 10,50 € 320,00 €
Iné obslužné činnosti    
Upratovanie 1,15 € 35,00 €
Žehlenie 0,50€ 15,00 €
Pranie 0,80 € 25,00€
Údržba šatstva 0,20 €  6,00 €
Spolu 1,45 € 81,00 €
Ostatné činnosti 2,80 € 100,00 €

Obslužné činnosti sú podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Stravovanie

Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie, platia úhradu za celkovú hodnotu stravy. Stravovanie sa zabezpečuje: odberom stravy od právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Odber stravy od dodávateľa sa zabezpečuje na základe písomnej zmluvy, v ktorej sú upravené najmä podmienky odberu stravy a cena stravy. Diétna, diabetická strava a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Stravná jednotka je zložená z 5 jedál- raňajky, desiata, obed , olovrant a večera. Na základe tohto cenníka si klient objednáva stravnú jednotku s počtom 4 odobratých jedál na deň na prijímateľa – raňajky, obed, olovrant a večeru.

Možnosť objednania ďalších jedál:
Desiata: 0,30 €/deň
Diabetická strava: obed 5,00€ + druhá večera 1,50 €
Ostatné diéty: podľa cenníka dodávateľskej firmy.
Obedy sú dovážané na základe zmluvy t.č. s firmou LAPIN. Večere sú alebo suché, alebo dovážané t.č. od firmy LAPIN.

Výsledná platba klienta  
Dvojposteľová izba č. 5, 9,11 a 12 550 €/mesiac
Dvojposteľová izba č. 2,3,4, 6 a 10 580 €/mesiac
Jednoposteľová izba č. 1, 7 a 8 650 €/mesiac

Ošetrovateľská starostlivosť indikovaná ošetrujúcim lekárom je poskytovaná na základe zdravotného poistenia prostredníctvom ADOS-u bezplatne.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo od 1. 7. 2018 predstavuje 51,40 €.

Vrátenie preplatku v súvislosti s neprítomnosťou v zariadení (hospitalizácia, priepustka) bude klientovi zúčtované po skončení príslušného mesiaca a vrátené v hotovosti do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Vrátenie poplatku za služby v prípade úmrtia bude realizované na základe žiadosti pozostalých ako súčasť dedičského konania. V prípade neprítomnosti klienta v zariadení z dôvodu hospitalizácie a pod., platí klient úhradu za bývanie.

Mesačnú úhradu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.-eho dňa v príslušnom mesiaci.

Priemerný náklad za rok 2018 v CZD Kanaán 1136,80 €/mesiac
Priemerný príspevok MPSVaR pre rok 2019 475,50 €/mesiac

* výška príspevku je vypočítaná ako priemer príspevkov MPSVaR na jednotlivých klientov aktuálne umiestnených v zariadení ku dňu podávania Žiadosti o príspevok- v zmysle novely Zákona 448/2008 z januára 2018.

Cenník je platný od 1.4.2019 

V Banskej Bystrici dňa: 25. 3. 2019

Mgr. Elena Zemanová
Riaditeľka CZD Kanaán