Cenník

Cenník služieb CZD Kanaán platný od 1. 3. 2022

Výška úhrady za poskytovanie služieb v CZD Kanaán
Cenník si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Odborné činnosti Platba
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
(z príspevku MPSVaR) 

 

624,50 €/mesiac
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia v rozsahu podľa §16 zákona
o sociálnych službách
prijímateľ úhradu za odborné
činnosti neplatí
Oblužné činnosti Platba za deň Platba za mesiac
Stravovanie    
Raňajky 1,15 €    35,00 €
Obed 4,20 €   128,00 €
Olovrant 0,40 €     12,00 €
Večera 2,00 €    60,00 €
Spolu 7,75 € 235,00 €
Ubytovanie    
2-lôžková izba č. 5, 9, 11 a 12 (16-20 m2) 7,56 € 230,00 €
2-lôžková izba č. 2, 3, 4, 6 a 10 (nad 20 m2) 8,60 € 260,00 €
1-lôžková izba (min. 10 m2) 9,86 € 300,00 €
1 lôžková izba na prízemí nadštandard s chladničkou, mikrovlnkou 11,50 € 350,00 €
Iné obslužné činnosti    
Upratovanie 1,38 € 42,00 €
Žehlenie 0,80€ 24,00 €
Pranie 1,00 € 30,00€
Údržba šatstva 0,30 €  9,00 €
Spolu   105,00 €
Ostatné činnosti    
(vrátane pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby)   80,00 €

Obslužné činnosti sú podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Stravovanie

Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie, platia úhradu za celkovú hodnotu stravy. Stravovanie sa zabezpečuje: odberom stravy od právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Odber stravy od dodávateľa sa zabezpečuje na základe písomnej zmluvy, v ktorej sú upravené najmä podmienky odberu stravy a cena stravy. Diétna, diabetická strava a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Stravná jednotka je zložená z 5 jedál- raňajky, desiata, obed , olovrant a večera. Na základe tohto cenníka si klient objednáva stravnú jednotku s počtom 4 odobratých jedál na deň na prijímateľa – raňajky, obed, olovrant a večeru.

Možnosť objednania ďalších jedál:
Desiata: 0,40 €/deň
Diabetická strava: obed 5,00€ + druhá večera 2,50 €
Ostatné diéty: podľa cenníka dodávateľskej firmy.
Obedy sú dovážané na základe zmluvy t.č. s firmou LAPIN. Večere sú alebo suché, alebo dovážané t.č. od firmy LAPIN.

Výsledná platba klienta  
Dvojposteľová izba č. 5, 9,11 a 12 640 €/mesiac
Dvojposteľová izba č. 2,3,4, 6 a 10 670 €/mesiac
Jednoposteľová izba č. 7 a 8 720 €/mesiac
Nadštandardná jednoposteľová izba č. 1 770 €/mesiac

Ošetrovateľská starostlivosť indikovaná ošetrujúcim lekárom je poskytovaná na základe zdravotného poistenia prostredníctvom ADOS-u bezplatne.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo od 1. 7. 2021 predstavuje 54,515 €.

Vrátenie preplatku v súvislosti s neprítomnosťou v zariadení (hospitalizácia, priepustka) bude klientovi zúčtované po skončení príslušného mesiaca a vrátené v hotovosti do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Vrátenie poplatku za služby v prípade úmrtia bude realizované na základe písomnej žiadosti pozostalých. V prípade neprítomnosti klienta v zariadení z dôvodu hospitalizácie a pod.,neplatí
klient úhradu za stravovanie.

Mesačnú úhradu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.-eho dňa v príslušnom mesiaci.

Priemerný náklad za rok 2020 v CZD Kanaán 1496,72 €/mesiac
Priemerná mesačná platba klienta v roku 2020 584,00 €/mesiac
Priemerný príspevok MPSVaR v roku 2020 624,50 €/mesiac

Cenník je platný od 1.3.2022 na základe výsledkov hospodárenia v roku 2021 a na základe zvýšenia cien za potraviny od 1.3.2022. Tento cenník schválila Správna rada CZD Kanaán 28.2.2022.

V Banskej Bystrici dňa: 1. 3. 2022

Mgr. Elena Zemanová
Riaditeľka CZD Kanaán