Cenník

Cenník služieb CZD Kanaán platný od 1. 1. 2024

Výška úhrady za poskytovanie služieb v CZD Kanaán
Cenník si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Odborné činnosti Platba
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
(z príspevku MPSVaR)   

 

673,40 €/mesiac
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia v rozsahu podľa §16 zákona
o sociálnych službách
prijímateľ úhradu za odborné
činnosti neplatí
Oblužné činnosti Platba za deň Platba za mesiac
Stravovanie    
Raňajky 1,70 €    52,00 €
Obed 4,80 €   146,00 €
Olovrant 0,60 €     18,00 €
Večera 2,40 €    73,00 €
Spolu 9,50 € 289,00 €
Ubytovanie    
2-lôžková izba č. 5, 9, 11 a 12 (16-20 m2) 7,56 € 230,00 €
2-lôžková izba č. 2, 3, 4, 6 a 10 (nad 20 m2) 8,60 € 260,00 €
1-lôžková izba (min. 10 m2) 10,20 € 310,00 €
Iné obslužné činnosti    
Upratovanie 1,65 € 51,00 €
Žehlenie 1,00€ 30,00 €
Pranie 1,00 € 30,00€
Údržba šatstva 0,33 € 10,00 €
Spolu   121,00 €
Ostatné činnosti    
(vrátane pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby)   50,00 €

Obslužné činnosti sú podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sú ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Stravovanie

Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie, platia úhradu za celkovú hodnotu stravy. Stravovanie sa zabezpečuje: odberom stravy od právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Odber stravy od dodávateľa sa zabezpečuje na základe písomnej zmluvy, v ktorej sú upravené najmä podmienky odberu stravy a cena stravy. Diétna, diabetická strava a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Stravná jednotka je zložená z 5 jedál- raňajky, desiata, obed , olovrant a večera. Na základe tohto cenníka si klient objednáva stravnú jednotku s počtom 4 odobratých jedál na deň na prijímateľa – raňajky, obed, olovrant a večeru.

Možnosť objednania ďalších jedál:
Desiata: 0,50 €/deň
Diabetická strava: obed 7,00€ + druhá večera 3,00 €
Ostatné diéty: podľa cenníka dodávateľskej firmy.

Výsledná platba klienta  
Dvojposteľová izba č. 5, 9, 11 a 12 690 €/mesiac
Dvojposteľová izba č. 2, 3, 4, 6 a 10 720 €/mesiac
Jednoposteľová izba č. 1, 7 a 8 770 €/mesiac
   

Ošetrovateľská starostlivosť indikovaná ošetrujúcim lekárom je poskytovaná na základe zdravotného poistenia prostredníctvom ADOS-u bezplatne.

Priemerný EON náklad za rok 2023 v CZD Kanaán 1758,98 €/mesiac
Priemerná mesačná platba klienta v roku 2023 660,57 €/mesiac
Priemerný príspevok MPSVaR v roku 2023 673,38 €/mesiac

Cenník je platný od 1.1.2024 na základe na základe schválenia Správnou radou CZD Kanaán 20.11.2023. Navýšenie cien je v súvislosti zo zvýšenými úhradami za stravovanie. 

V Banskej Bystrici dňa: 1. 1. 2024

Mgr. Elena Zemanová
Riaditeľka CZD Kanaán