Strategická vízia, poslanie a ciele CZD Kanaán

1. septembra 2021 kanaan

Zverejnili sme strategickú víziu, poslanie a ciele CZD Kanaán. Môžete si ju stiahnuť vo formáte PDF alebo prečítať nižšie v texte tohto príspevku.

Strategickou víziou Centra zborovej diakonie Kanaán(ďalej len CZD Kanaán) je poskytovať kvalitnú sociálnu službu, kde prijímatelia sociálnej služby postupne počas života v zariadení prirodzene nadobudnú presvedčenie, že im nechýba nič pre primeraný život v období seniorského veku, rodinní príslušníci sú stotožnení a spokojní s rozhodnutím člena svojej rodiny nastúpiť do zariadenia pre seniorov a  verejnosť bude konfrontovaná s jeho pozitívnymi referenciami.

Poslaním  CZD Kanaán je ponúknuť seniorom odkázaným na pomoc inej osoby nový domov. V tomto domove s prihliadnutím na individualitu každého klienta ponúknuť slušné a pokojné  prežitie staroby. Považujeme sa za pomocníkov rodiny, nestaviame sa do úlohy toho, kto by mal rozhodovať o živote prijímateľa sociálnej služby.  Robíme tak na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd a to tak, aby sme prijímateľov sociálnej služby viedli k zlepšeniu  ich zdravotného stavu                               a podporovali ich aktívny život. Snažíme sa preto vytvárať predpoklady pre udržanie fyzických a psychických schopností  podľa ich priania a možností.  Za svoje poslanie považujeme aj sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby pri umieraní, v kresťanskom vnímaní aj do večnosti. Podľa ich prianí im preto poskytujeme duchovné zaopatrenie. Snažíme sa zmierňovať bolesť a  utrpenie.

Prijímatelia sociálnej služby sú považovaní za partnerov, je vytváraný priestor na to, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli prispievať k tvorbe vízie a podporili tak zabezpečenie súladu účelu a obsahu služieb s ich potrebami. Vedenie CZD Kanaán zabezpečuje, aby tieto podnety prijímateľov boli brané vážne a boli využívané pri poskytovaní služby. CZD Kanaán má písomne spracované pracovné postupy, podmienky, prístupy tak, aby sa prijímateľ a jeho blízki mohli  aktívne podieľať na spolurozhodovaní o poskytovanej sociálnej službe a prinášať vlastné návrhy.

Našimi hlavnými zásadami sú slušnosť a empatia.

CZD Kanaán sa usiluje plniť svoje poslanie na základe kresťanských hodnôt, ktoré motivujú slúžiť núdznemu človeku vzhľadom na aktuálnu potrebnosť. Úsilím je poskytnúť sociálnu službu v takej miere, aby motivovala aj samotného prijímateľa k vlastnej participácii                          na riešení vzniknutej situácie a podnecovala ho k aktivite, vzhľadom na schopnosti a možností každého jedinca.

Ciele CZD Kanaán

 1. Hlavným cieľom Centra zborovej diakonie Kanaán je prostredníctvom svojej činnosti primárne predchádzať vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, alebo nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby zmierniť alebo prekonať.
 2. Poskytovať kvalitné sociálne a opatrovateľské služby.
 3. Zaistiť bezpečnosť a nekonfliktné spolužitie prijímateľov sociálnych služieb.
 4. Modernizovať pracovné postupy, pracovné pomôcky a interiér i exteriér zariadenia.
 5. Zachovávať  kontakt s rodinou, blízkymi a komunitami.
 6. Zapojiť podľa možností a záujmu prijímateľov sociálnych služieb do verejného diania.
 7. Vytvárať v zariadení priestor pre otvorený a konštruktívny dialóg.
 8. Pri poskytovaní sociálnej služby zohľadňovať návyky prijímateľov sociálnych služieb.
 9. Vzdelávať zamestnancov CZD Kanaán.
 10. Spolupracovať s ďalšími organizáciami.

CZD Kanaán, ako poskytovateľ sociálnej služby sa usiluje:

 • prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,
 • aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,
 • poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni,
 • spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní primeraných podmienok na život v zariadení, ktorý bol vzhľadom na možnosti, čo možno v najväčšej miere blízky životu v prirodzenom rodinnom prostredí, s rešpektovaním jeho osobných cieľov, schopností a zdravotného stavu.